Avskrift av:

Kopibok

For

Læreren i Foldals, Myklebusts

og Barstads Skolekretse i

Ørstens Sogn

 

 

Lest og maskinskrive av Nils I Myklebust, 20. april 2005

 

 

Frå side 15:

Skolelærerens   indberetning  med mer.

Forevisning  af  skoledagbogen  for  skolekommisionens  ordfører  til undersøgelse af skoleholdet i det forløbne halvår sker straks efter skolens ophør i halvåret og senest inden  2.januar og 2.juli då skolekommisionens indberetning om skoleholdet for statsbedragets skyld skal vere indsendt til stiftsdirektionen inden den 8.i disse måneder. Læreren anmodes om at vedlegge dagbogen en fortegnelse over antallet af holdte skoleuger samt på hvilken sider i dagbogen disse findes andførte  I skoletiden indfaldende helligdager og lovbefalende fridager medregnes ikke.  Kirkedep. Skriv af 13.des.1884   Inden 15.januar indsendes til skolekommisionen indberetning om skolevæsenets tilstand i det forløbne år med sådanne opplysninger som er krævde i det lærerene tilstillede schema.III  Ved indtegnelse af komfirmanter  sendes sognepresten sådanne oplysninger om dem der agter at melde sig til komfirmationsberedelse  Fulde navn. Alder. Foreldrenes navn med angivelse af faderens borgerlige stilling. Fødested. Bopel.Karakterer for læsning kristendomskundsab,flid og forhold med nøiaktigst mulig anmærkning ved hvert barn om evner skolesøgning. God.mindre god eller dårlig samt om nogen del af lærebøgene ikke er gjennemgået, lærerens indtrykk om vedkommendes kristelege forhold. Læreren bør gjøre hvad han kan for at hindre foreldrene i at forhaste seg med at få sine børn komfirmerte. Ved skoleeksamen ønskes fortegnelse over de salmemelodier eller sange hver afdeling børn kan synge uden hjelp. Det bedes anmerket om nogets barns forhold giver anledning til påtale eller om der er noget som læreren ønsker påtalt for samtlige elever. Forefindes noget skolebibliotek ønskes dets katalog og udlånsprotokol fremlagt. Inden hvert års 15.august indsendes skolekommisionen  A. Meddelelse om hvorvidt der i kredsen er et tilstrækkeligt  antal gutter eller piger,  der ønsker at deltage i et aftenskolekursus, samt om læreren er villig til at afholde et sådant. Så snart en aftenskolekursus er afsluttet indsendes indberetning derom med følgende opgaver 1.Kredsens navn 2.Antal elever ved kursets begyndelse og ved  dets ende. Om gutter eller piger. 3.Det antal timer som er anvendt til hvert fag. 4.Oplysning om kredsen eller elevene har noget  pengetilskud og isåfald hvor stort. 5. Den under kursets førte dagbog indsendes.  Med hensyn til aftenskoler merkes a. Minst 10 elever må stadig søge skolen i minst 60 timer. 6. Som godsgjørelse til læreren betales  60 øre pr.time, dog således at maksimum af løn for hvert kursus forsettes til 50 kroner. c. Hvis skolen af læreren utilregnelege årsager må stanse, før end der er meddelt undervisning i 60 timer, erholder han løn for det antal timer, i hvilke skolen er holdt. d. Undervisningen bør ikke spredes over for mange fag blot 3-4 timer kan ikke give tilstrækkelegt udbytte.e. Undervisningen bør helst overlægges af de i skolekommisionens ansatte skikkede.Hvor dette ikke hensigsmessigs kan ske, kan også andre lærere efter skolekommisionens forlag aftages af stiftdirektionen, når der for den indsendes tilfredstillende vitnesbyrd.

B.        Indberetning om hvor mange børn der er i enhver af skolens afdelinger, samt hvor mange elever der med vished kan påregnes, om videregående undervisning bliver kredsen tilladt.C . Meddelelse om der mangler noget i des minimum af skolematriel, der skal findes ved enhver skole, nemelig 1. vægtavle, 2. Et atlas og følgende vægkarter Europakart, Skandinaviens og Jødelandskart, Nøgle sæt forskrifter  salmedikon Lindemands melodier til   sangene i læsebogen Regnebog og kuleramme, stavetabeller opklabede på pap. Af og tilgang i skolematriellet anmærkes på skoleprotokollens sidste blad.

C.            D. Indberetning om skoleinventarets tilstand, om hvorvidt skolelokalets rengjøring udføres tilfredstillende samt for de kredses vedkommende, hvor skolehus ikke er opført, hvor mange kubikfod luft for hvert barn skolelokalerne indeholder.

D.        E.   Indberetning om hvorvidt der for noget barns vedkommende bør gjøres anvendelse af skoleloven om forsømte børn over 14 år eller om ligegyldige foreldre eller gjenstridige forsømte børn over 16 år.

E.         VI. Inden hvert års 24.desember indsendes

F.           A.  Forslag til skolens gang for det kommende år med angivelse af hvilke tider af året og i hvilke lokaler uundervisningen i hver enkelt kreds bør holdes. Det bedes påseet, at de i skoletidens indfaldende helligdage ikke medregnes. Afvigelse fra den af skolekommisionen godkjende skoleplan kan ske efter indhentet tilladelse fra sognepresten, og hvis tvingende omstendigheder hindrer en sådan indhentelse kan avigelsen ske efter samrå med skoletilsynsmanden. I sidste fald indsendes snarest mulig indberetning til sognepresten.

B. Fortegnelse over skoleforsømmelse uden gyldig grund i det forløbne år med oplysninger om til hvem når og af hvem addvarsel mod sådan er given samt med hvad nytte.

C. Meddelse om hva der i året er gjort for at vække og styrke interesse for skolens gjerning ved husbesøg samtale med foreninger til skolens fremme. Ønskes meddelt hva læreren i det hele kunde finde ønskeleg at henlede skolekommisionen med hensyn til kredsens skoleforhold.

VII.        Alderstilleg af 1.grad efter 5 års tjeneste med kr. 80. og af 2. grad efter 10 år med kr. 120. årlig.  Inden 24. des. i det år, ved hvis udløben lærer har tjent 5, eller 10. år, indsendes til skolekommisionen meddelse herom med dokumentation af ansættelsetiden. Beskikkelsedokumentene

VIII.      Statsbidrag tilståes i henhold  til lov af 19.juni 1878 med kr. 2 pr. undervisningsuge.  33 timer.  En lar målet for lærer Kr. 8. og for lærerinde Kr. 5. tilståes efter 15 års tjeneste og på den i lov af 16. mai 1860 forskrevne betingelse for opnåelse af alderstilleg 3.Kr. ugentlig. Dette tilleg beregnes fra den efter det fyldte 15. tjenesteår påfølgende 1. januar. I beregning af disse 15 år medregnes den tid, hvori fast ansat lærer eller lærerinde har indehavet  Konstittution eller vikariat ved en almennskole eller andre Kommunale eller offentlige skoler. Inden 24. des. i det år hvori en lærer har tjent i15 år, indsendes skolekommisionen meddelelse herom med dokumentation af ansettelsetiden. Er skolen lukket af læreren utilsynlige årsager for eks. under epidemisk sygdom får han alligevel statstilskud for det fulde antal skoleuger hvori han skulde have undervist i halvåret. Men om han senere tager igjen de således forsømte uger får han naturligvis ikke tilæg på ny. Når en lærer under Sygdom eller med permision lader sin    post bestyre ved en anden, får han statsbidrag for den tid hvori vikaren har undervist.Kontittuerede eller vikarierede lærere får ikke statsbidrag. 1X. De lærere, hvis kredse er tillagde videregående undervisning har inden årets udgang at indberette hvorhvidt denne undervisning er afholdt samt med hvor stort antal i hver klasse. Elevantallet må vere minst 10 om amtsbidrag skal nåes.

IX.             X. Når et barn mangler de bøger eller undervisningsmidler hvis anskaffelse er pålagt dets forsørger og lærer eller tilsynsmand forgjæves har søgt mangelen afhjulpet ved henvendelse til vedkommende forsørger indberettes sagen straks til skolekommisionen.

XI. Flytter et skolepligtigt barn for kortere eller længre tid om en anden kreds i samme præstegjeld, anmelder læreren flytningen for læreren i sidstnæmde kreds med attest for barnets kundskab, skolegangstid og opførsel. Flytter barnet til et andet præstegjeld, sendes sådan anmeldelse og attest til skolekommisionen.

XII. Forseelser af betenkelig art anmeldes straks for skolekommisionen.

   XIII. Ved visitaser forlanges følgende opgaver

1.    Lærerens navn fødselsår tjeneste og hvorfra dimiteret. 

2.     Kredsens navn, om skolehus leiet lokaler eller omgangs.

3.    Antal afdelinger og antal skoleuger for hver afdeling.

4.    Antal børn i hver afdeling.

5.    Prosentvis skoleforsømmelse for hvert af de 2 sidste Kalenderår.

6.    Antal mødepligtige ved visitasen  over 12 år gamle

7.    Navnefortegnelse over visitaspligtige børn med angivelse af alder og plads i skolen.

8.    Fortegnelse over de salmemelodier, som  hver lærer ældn børn kan synge uden hjelp.

9.    Hvis der er skolehus eller lærerbolig i Kredsen, ønskes en erklæring af 2 bygningskyndige og pålidelege mend om disse bygningers tilstand med påpegen af mangler.

   Dette  cirkulære vedlagt arkivet.

Voldens Sogneprestembede 26. marts 1889.

Johannes A. Barstad

Kst.

Rigtig afskrift

 L. Rørvik.

 

 

Skrivelse fra sognepresten i Volden den 28.sept. til læreren i Follestaddalen.

 I skolekommisionsmøde den 22.sept. 1889 blev det besluttet at Vålers                       skrivebøger skulde indføres til brug i skolen.

    År 1890 den 10. januar var det møte for Indvånerne i Myklebusts Skolekreds i Iver Johnsens Hus,( Kolbein-garden, ) for at velge Tilsynsudvalg for Kredsen.

  Vilket følgende Valgtes

 Lars Anderssen Rebbestad ( Br.1.)

Otto Johnsen Myklebust. ( Otta-garden)

Iver Johnsen Follestad

Møtet Sluttet

       Iver J. Myklebust.

(Parantesar), er merknader innsett av Nils I  Myklebust, 8. mai 2005.